Also see ACT FOR SEED & FOOD FREEDOM IN OTHER LANGUAGES 2013: http://occupytheseed.wordpress.com/


Wednesday, 19 September 2012

Farsi 2012

برای ترجمه دگمه ی سمت راست نوار کنترل ویدئو را کلیک کنید

به ما به جنبش جهانی آزادی بذر و دانه دراین کنش دو هفتگی از ۲ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲ بپیوندید. لطفآ به ما کارها و همکاری هایی که در این زمینه میخاهید بکنید را ایمیل کند تا در تقویم رسمی این کنش اضافه کنیم: http://seedfreedom.in/events/community/add
+ Act for Seed Freedom event page: https://www.facebook.com/events/436131536428020/


نامه ی دکتر واندانا شیوا به شهروندان جهانی برای آزادی بذر و دانه
دوستان عزیز
از طرف بنیاد ناودانیا (نه دانه) شما را به پیوستن به اتحاد شهروندان جهانی برای آزادی بذر و دانه دعوت می کنم. این آغاز کمیپین جهانی برای هشدار به شهروندان و حکومت های سراسر دنیا در مورد وضعیت خطیر موجودی بذر و دانه مان، و در نتیجه امنیت غذایی مان است.
بذر زندگی است، و اولین حلقه ی زنجیره ی غذایی مان است. آزادی بذر و دانه پایه ی تمامی آزادی هایمان است. امروزه این آزادی بنیادینه به شدت چالش شده است. ما شاهد بحران عظیم دانه در سطح جهانی هستیم.
بسیاری از ما جنبش های معاصری در پاسخ به بحران بذر و دانه ایجاد کردیم. در اقصا نقاط دنیا چه به صورت محلی و چه به گونه ی خود-تخصصی، مردم نصبت به تصاحب بذر و دانه واکنش نشان داده اند. اکنون می باید همیاری بهتری بین رشته های گوناگون جنبش مان ایجاد کنیم. در مورد خطرات و شرایط تهدید آمیز و چگونگی محافظت ما از بذر و دانه هایمان می باید به همدیگر در سراسر دنیا اطلاع رسانی کنیم.
کمپین جهانی برای بذر آزاد بر آن است تا بین جنبش های موجود محافظان و نگهبانان بذر و توده ی مردم پیوستگی عمیق تر، وسیع تر، و بزرگتری ایجاد کند. هدف ما ‘اتصال نقطه ها’ یا صداهای بسیار گوناگون در سراسر جهان برای نگهداری و حفظ بذر آزاد و افزایش نیروی این تحرک است.
مطمئنم که شما نیز این بحران را عمیقاً احساس می کنید و نیاز به پیوستگی نیرویمان برای حفاظت از تنوع بذر و دانه ی آزاد را در می یابید. پس بیایید با تدابیر، استراتژی ها و عمل کردهای مشترکمان به صدایمان نیرو دهیم تا بلند و رسا شنیده شویم.
در پیوست اعلامیه ی بذر آزاد است  که از مردم تقاضای پیوستن به اتحاد بذر آزاد جهانی را دارد. لطفاَ با نوشتن به  info@seedfreedom.in با ما تماس بگیرید.  امید دارم به ما بپیوندید و در ساختن جهانی عادلانه تر و پایدارتر برای نسل های آینده با ما همیار شوید .
با همبستگی
واندانا شیوا
ترجمه ی متن: پوپک حقیقی


نمونه ء اقداماتی که در دو هفته ء عمل برای آزادی بذر می توان انجام داد

لطفاً در سایت زیر جزئیات اقدامات و رویدادها ی برنامه تان در طی دو هفته را ثبت کنید

 برای ثبت برنانه :   http://seedfreedom.in/events/community/add 
برای اعلام رویدادها:  http://seedfreedom.in/events/category/fortnight-of-action
 • به اتحاد جهانی برای آزادی بذر و دانه بپیوندید و اعلامیه ء آزادی دانه را امضا کنید
 • دیگران را به پیوستن و امضاء اعلامنامه دعوت کنید
 • بانک بذر و دانه را در محل خود راه اندازید و از بذر ها محلی خود نگهداری کنید - بذرهاییکه از لحاظ ژنتیکی دست کاری نشده اند )non-GMO( و توسط شرکت های بزرگ برای منافع خود ثبت نشده اند.
 • معاوضه ی بذرها را در محل خود راه اندازی کنید تا با تبادل بذر بین ساکنان منطقه ناحیه ی زندگی شما پر بار تر شود. دقت کنید که بذرهاییکه معاوضه می کنید از نوع بذر آزاد باشند و از نوع ژنتیکی ثبت شده یا F1 نباشند.
 • گردهم آیی برای ساختن بمب های بذری را تشکیل دهید. برای آشنایی بیشتر اصطلاح seed-bomb را گوگل کنید.
 • مدافع و محافظ بذر آزاد شوید.  http://seedfreedom.in/act/become-a-seed-defender  
 • منطقه ی بذر آزاد را در خانه، نهاد، دهکده، شهر خود اعلام کنید. منطقه ای که ثبت اختراع بذرها را به رسمیت نمی شناسد. http:/seedfreedom.in/wp-content/uploads/2012/06/seed-kit.pdf
 • نمایش فیلم بذرهای آزادی را در کانون خود تشکیل دهید.  http://vimeo.com/43879272
 • یا به جامعه کشاورزی با پشتیبانی عموم بپیوندید یا جامعه ای را دایر کنید
 • در خرید مواد غذایی تازه، محلی، غیر شیمیایی )یا طبیعی(، غیر ژنتیکی از بازار کشاورزان متعهد شوید.
 • در رشد و پرورش سبزیجات طبیعی و غیر شیمیایی خود متعهد شوید و دیگران را نیز تشویق کنید.
 • شام، نهار، یا پیک نیکی برای خانواده و دوستانتان مهیا کنید. سعی کنید سبزیجات خوراک را از کشاورزانی که از بذر غیر شیمیایی استفاده می کنند تهیه کنید تا آگاهی بیشتر در مورد رابطه بین بذر،  غذا و سلامت ایجاد کنید.
 • در دفتر شرکت های عظیم بذر، دفتر ثبت حقوق انحصاری، و حکومت محلی، کنفرانس یا تجمعی تشکیل دهید تا در مورد ارتباط بین آزادی بذر و آزادی غذا ایجاد آگاهی کنید.
 • به نهادها، جوامع، و شهرداری محله ء خود نامه ای نوشته تا در مورد اهمیت آزادی دانه برای آیندهء مردم و محیط زیست آگاهی رسانی کنید. از آنها تقاضای حمایت برای اعلام مناطق آزادی بذر کنید.
 • با نوشتن به دفتر ثبت اختراعات و حقوق انحصاری اصرار ورزید که ثبت اختراع دانه متوقف شود.
 • با نوشتن به WTO اصرار ورزید که بررسی مقاله TRIPS پرونده ء  b27.3 که ثبت اختراع انواع زندگی را اجباری می داند اتمام پذیرد و حقوق مالکیت دانه لغو گردد.
 • با نوشتن به رئیس جمهور اوباما اصرار ورزید که او از استفادهء قدرت کاخ سفید برای دست انداختن کشورهای دیگر از طرف مونسانتو و نابود ساختن خودکفایی دانهء آنها از طریق بذرهای ژنتیکی )GMO( و ثبت مالکیت دانه دست بردارد.
 • با اهداء کارهای هنری و صدای خود به کمپین آزادی دانه نیرو بخشید. عکسها، ویدئوها، کارهای هنری، مقالات، و بلاگ خود را در صفحه ی آزادی دانه نصب کنید:  http://www.facebook.com/savetheseed 


Translation provided by: Pupak Haghighi-Brinch, Bahareh Hosseini
treesofconsciousness.org No comments:

Post a Comment